Gara 8.2019. Avviso di manifestazione di interesse